4 czerwca – Dzień Demokracji

demokracja-300x271Demokracja jest ustrojem politycznym i formą sprawowania władzy, w których jej źródło stanowi wola większości obywateli. Sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pomocą swoich przedstawicieli. Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem jej istnienia jest konstytucja, najczęściej w formie pisanej.

Demokracja swoje korzenie ma w starożytnej Grecji.

Główne zasady współczesnej demokracji:

 1. Zasada suwerenności narodu – najwyższą władzę w państwie sprawuje naród.
 2. Zasada reprezentacji politycznej – naród nie sprawuje władzy bezpośrednio, a przy pomocy swoich przedstawicieli. Z tą zasadą kojarzą się dwie formy demokracji – pośrednia i bezpośrednia. W demokracji bezpośredniej naród podejmuje ważne decyzje samodzielne. W pośredniej natomiast decyzje o narodzie podejmują jego przedstawiciele.
 3. Zasada poszanowania praw mniejszości – pomimo tego, że w demokracji decyduje głos większości, przestrzega ona praw mniejszości religijnych, etnicznych itp. Gwarancją dla nich są zapisy prawne m.in. w konstytucjach.
 4. Zasada podziału władzy – twórcą jest Monteskiusz. Wyodrębnił on władzę ustawodawczą (sprawowana przez parlamenty), wykonawczą (głowa państwa i rząd) oraz sądowniczą (sądy i trybunały).
 5. Zasada państwa prawa i konstytucjonalizmu – obywatele mogą czynić wszystko co nie jest ściśle zabronione przez prawo i nie narusza przepisów konstytucyjnych. Najwyższym źródłem prawa w państwie demokratycznym bowiem jest konstytucja.
 6. Zasada pluralizmu – możliwość istnienia i poszanowanie różnych poglądów, form życia i światopoglądów. Zasada ta niesie za sobą również możliwość tworzenia partii politycznych.

Podstawowymi wartościami demokratycznymi są: wolność, równość oraz sprawiedliwość.

Cechy państwa demokratycznego:

 1. Władza powoływana jest w wyborach na czas określony.
 2. Legalnie działająca opozycja.
 3. Władza ustawodawcza ma uprawnienia do krytykowania rządu.
 4. Niezależne i niezawisłe sądy.
 5. Decyzje są podejmowane większością głosów, ale głos mniejszości również musi być brany pod uwagę.
 6. Społeczeństwo obywatelskie i uczestnicząca kultura polityczna.

Polska jest państwem demokratycznym. Dlatego też jako jej obywatele powinniśmy dziś świętować. 4 czerwca obchodzimy bowiem Dzień Demokracji.

„Demokracja jest najgorszą formą rządów, z wyjątkiem wszystkich innych, które kiedykolwiek były wypróbowane.” – Winston Churchill

The following two tabs change content below.
Katarzyna Leszczyńska

Katarzyna Leszczyńska

W Coś Nowego: tańczę, śpiewam, recytuję. Po prostu Kasia.

Napisz komentarz